Thẻ kiểm tra kết hợp IgG / IgM nhanh 2019-nCoV

Thẻ kiểm tra kết hợp IgG / IgM nhanh 2019-nCoV

Tên sản phẩm: Thẻ kiểm tra kết hợp IgG / IgM kết hợp nhanh 2019-nCoV

Số lô: 20050201

Exp. Ngày: 2021-11

Kiểm tra tính toàn vẹn: Đạt